Bygge nytt

Bygge nytt

Uavhengig kontroll

Den uavhengige kontrollen skal påse at det er gjennomført kvalitetssikring av byggearbeidene, at prosjekteringen av tiltaket oppfyller kravene i teknisk forskrift enten det er TEK10 eller TEK17, og at byggearbeidene er utført iht. tegninger og beskrivelser. Bakgrunnen for kravet om uavhengig kontroll er ønsket om å redusere byggfeil og bidra til økt kvalitet.
I tiltaksklasse 1 er det krav om uavhengig kontroll av våtrom og lufttetthet.

Byggelånsoppfølging

Byggelånsoppfølging er en oppdragstype der takstmannen besiktiger byggeplassen for å vurdere om fremdriften på de kontraktsmessige byggearbeidene er i rute i forhold til betalingsplanen mot utbygger. Vi ønsker å være tilstede med uanmeldte befaringer under byggeprosessen for å kontrollere utførelser som senere blir innebygd og skjult. Vi vet gjennom vårt arbeid at uavhengig kontroll at dette kan sikre byggherre mot uheldige utførelser som senere gir skader. En kjøper av tjenester har rett på å få arbeidene utført etter gjeldende standarder, og disse kjenner sjelden kjøper godt nok.
Mange har en oppfatning om at kommunen ivaretar byggherrens interesser på den tekniske siden. Dette ansvaret tilligger de som har påtatt seg ansvare både for prosjektering og utførelse. Men til syvende og sist er det du som byggherre som bærer ansvaret.

Forhåndstakst

Forhåndstakst er i prinsippet en normal verditakst, men den gjelder en ikke oppført bygning eller en ikke oppført del av en bygning. Vurderingene blir de samme som for verditaksten, men arealene beregnes på grunnlag av tegningene og beskrivelsen lages etter anbudsdokumentene, leveransebeskrivelse eller andre fremlagte tegninger.

Tomtetakst

Taksering av ubebygd tomteareal er en vurdering av tomtens markedsverdi på takseringsdatoen. Tomtetakst gir uttrykk for hva som kan forventes for tomten etter en vurdering av beliggenhet, beskaffenhet, egenskaper og reguleringsmessige forhold. I tillegg vurderes området, miljøet og tilgjengelighet.

Top