Ylva

Ylva

Når uværet herjer er det godt å vite at vi har gode forsikringsordninger i Norge om uhellet skulle være ute.

Skal man prøve å redde ting under stormen??

Forsikringsavtaleloven forplikter den enkelte skadelidte til å redusere skadene i forbindelse med en forsikringsskade, innenfor rimelige* grenser og muligheter. Dette er også i egen interesse, fordi økonomisk erstatning ikke kan bøte tapet av affeksjonsverdier og unike gjenstander.

Hvis det er forbundet med risiko å oppholde seg på skadestedet, eller hvis den lokale redningssentralen evakuerer skadeområdet, opphører imidlertid denne plikten. Forøvrig skal anvisningene fra redningssentralen alltid følges. 

Hvem har Naturskadeforsikring?

Hvis du har en husforsikring eller innboforsikring i Norge er naturskade inkludert i forsikringen gjennom den norske naturskadeforsikringen?. Forsikringen er lovpålagt og prisen er lik for alle. Prisen på naturskadeforsikringen utgjør noen få promille av det du betaler for hus- eller innboforsikringen. Fristen for å melde en naturskade er tre år.

Som naturskade regnes
storm
skred
flom
jordskjelv?
vulkanutbrudd

Slik virker naturskadeforsikringen
Alle forsikringsselskaper som selger brannforsikring i Norge må være medlem i Norsk Naturskadepool (NP). Når det har skjedd en naturskade dekker hvert selskap sin del av skadene i forhold til den markedsandelen de har. Dette kalles den norske naturskadeforsikringen.?

Hva dekker naturskadeforsikringen:

 1. Ødelagte biler, campingvogner, tilhengere, båter?
  Disse objektene er ikke omfattet av naturskadeforsikring, og må ha egen kaskoforsikring.

 2. Redningsomkostninger?
  Nødvendige redningsomkostninger er en del av skaden.

 3. Utgifter til rivning og rydding?
  Omfattes av de fleste forsikringsformer i tillegg til evt. forsikringssum.

 4. Antenner/parabol, markiser, skilt?
  Noen selskaper dekker dette selv om det ikke er dekket under naturskadeforsikringen

 5. Hageanlegg, veier/arealer o.l. utendørs
  Er den forsikrede ting et bolighus eller fritidshus omfatter forsikringen også naturskader på hage, hageanlegg, gårdsplass og tilførselsvei knyttet til bolig- eller fritidshuset. Arealet er oppad begrenset til 5 dekar, inkludert den delen av tilførselsvei som ligger innenfor hagen, hageanlegget og gårdsplassen.
  For andre bygninger enn bolighus og fritidshus dekkes utvendig vannbasseng, gjerde og flaggstang med til sammen inntil kr. 50.000.
  Skader utover denne dekningen må meldes til den statlige naturskadeordningen . NB! 3 måneders meldefrist.

 6. Treffskader?
  Treffskader erstattes på brannforsikret bygning/gjenstand.

 7. Matvarer i fryser?
  Dekkes under ordinær hus/hjemforsikring ved svikt i strømtilførselen.
Kilde: www.if.no og www.naturskade.no
Facebook

Top