Vinner av konkurranse

Vinner av konkurranse

I denne månedens «fakta om boligmarkedet» presenterer Eiendomsverdi et samlet anslag for verdien av landets bolig- og fritidseiendommer. Basert på en opptelling i deres databaser, har Eiendomsverdi identifisert over 2 millioner boliger og over 400.000 fritidsboliger. Total verdi for disse eiendommene er beregnet til 8.027 milliarder kroner.

Verdien av boligmassen er en makroøkonomisk meget viktig størrelse. Siden boligverdiene utgjør størsteparten av husholdningenes formuesverdier, sier dette tallet blant annet noe om husholdningenes aktiva i forhold til gjeldssituasjonen. Nasjonale tall fra SSB opplyser at husholdningenes gjeld ved utgangen av juli 2017 utgjør 3.183 milliarder kroner. Basert på våre beregninger av total boligformue, utgjør dermed husholdningenes gjeld 40% av dagens verdi av samlet bolig- og fritidsboligmasse.

Hvordan har Eiendomsverdi kommet frem til sitt anslag på boligformue? Det sentrale spørsmålet er hvor mange boliger og fritidsboliger som finnes? Eiendomsverdi baserer seg på landets nasjonale matrikkel. I denne databasen registreres løpende alle eiendommer og bygninger. Ved å summere alle de eiendommene som kan identifiseres som boliger og fritidsboliger, har Eiendomsverdi kommet frem til at det finnes 5.261 boliger og fritidsboliger i Lenvik. I grunnlaget og beregningen inngår ikke aksje- og obligasjonsleiligheter. Hybelhus, næringsbygg som inneholder boenhet og landbrukseiendom inngår heller ikke i beregningen.

For alle identifiserte boliger og fritidsboliger benyttes Eiendomsverdis modeller for verdiestimering. Eiendomsverdi har således foretatt en individuell beregning av samtlige 5.261 eiendommer. Og kommet frem til at verdien på boliger og fritidsboliger i Lenvik er 11.541.270.000kr (11.54mrd.) 

Den som var nærmest rett svar er Hans-Peder Myrli som allerede første dag svarte 11.5 mrd. 

Vinneren er kontaktet.

Facebook

Top